جلسه اخذ آخرين دفاعيات شهرام جزايري برگزارشد- دفتر وکالت آل محمد

شهرام جزایری به مجتمع قضایی امور اقتصادی احضار شد