علت عمده پديده‌ي زمين‌خواري اجراي سليقه‌يي قانون است-دفتر وکالت آل محمد

علت عمده پدیده‌ی زمین‌خواری اجرای سلیقه‌یی قانون است