*مشروح دادگاه علنی شهرام جزایری* متهم: در ۶ سال سه بار به مرخصی رفتم مال دولتی را تضییع نکردم و جایزه خوش‌حسابی دریافت کردم