معاون دادستان تهران: *شهرام جزایری هنوز در ایران است *ممکن است رای وی غیابی صادر شود *وکیل مدافع متهم:اموال ضبط‌ شده از جزایری بیشتر از بدهی‌هایش است