شهرام جزایری - دفتر وکالت آل محمد

هاله‌ای ازابهام دور شهرام جزایری* آصفی:دستگیری جزایری تکذیب می‌شود جهانگیر:نمی‌توانم خبر را تاییدیاتکذیب کنم آوایی:تحقیق هیات۳نفره‌ی پیگیری فرار،ادامه دارد