وکیل مدافع جزایری درگفتگوباایسنا: *حکم “فرار از زندان” موکلم پس ازتفهیم اتهام صادرمی‌شود *حکم جدید صادره برای موکلم پس از ابلاغ تا۲۰روزقابل تجدیدنظرخواهی است