Category Archives: دعاوی

Blank Image

بیمه بیکاری

طبق قانون نیروهای کار پس از قطع همکاری با کارفرما تحت ش...

Blank Image

حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم ...

Blank Image

ابطال سند رهنی

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می...

Blank Image

ثبت شرکت

ثبت شرکت، نقطه شروع یک کسب و کار است، اعتبار مضاعف، بهر...