دسته: دعاوی

وکیل

وکیل

همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجعهمه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط […]

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت پس از فوت یکی از اعضای خانواده و برای تعیین میزان سهم‌الارث هر یک از وراث انجام می‌شود و به بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، میزان ارث هر یک اعضای خانواده مشخص می‌شودو تا زمانی که  گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث نمیتوانند فروش و تقسیم و یا انتقال اموال و یا […]