دسته: دعاوی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و برعکس

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و برعکس

اجازه مخصوص دولت برای نکاح زن ایرانی با مرد خارجی تردیدی نیست که زن ایرانی مسلم نمی تواند با یک مرد کافر خارجی ازدواج کند و ازدواجی نافذ و معتبر است که مانع قانونی نداشته باشد. ماده ۱۰۶۰ ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد به اجازه […]

وکیل

وکیل

همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجعهمه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط […]

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت پس از فوت یکی از اعضای خانواده و برای تعیین میزان سهم‌الارث هر یک از وراث انجام می‌شود و به بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، میزان ارث هر یک اعضای خانواده مشخص می‌شودو تا زمانی که  گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث نمیتوانند فروش و تقسیم و یا انتقال اموال و یا […]